Video hướng dẫn cập nhật chứng thư mới trên Hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS
11:09 03/08/2023

Ghi chú: Bạn có thể xem Hướng dẫn cập nhật chứng thư số mới trên hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS bằng Hình ảnh tại đây.