Trong một Giấy nộp tiền được nộp bao nhiêu loại thuế?    10:53 | 29/12/2015
Trả lời:
Trong một GNT chỉ được phép nộp cho một Loại thuế.
Hiện nay, ứng dụng NTĐT đang cho phép nộp các Loại thuế sau:
 - Thuế Nội Địa
 - Thuế Trước Bạ