Tôi sử dụng chức năng “Truy vấn số thuế” thì hiển thị cảnh báo “NNT chưa có thông tin sổ thuế” thì làm như thế nào?    22:55 | 20/07/2015
Trả lời:
Bạn chưa có thông tin sổ thuế do Cơ quan thuế chưa cấp sổ thuế cho bạn hoặc chưa gửi lên cho TCT để update sổ thuế vào hệ thống.
“Truy vấn sổ thuế” là chức năng hỗ trợ thêm cho bạn, bạn hoàn toàn có thể lập GNT khi chưa có thông tin sổ thuế.