Tôi muốn thay đổi Số tài khoản để nộp thuế điện tử phải làm như thế nào?    15:44 | 31/07/2015
Trả lời:
Có 2 trường hợp cần thay đổi Số tài khoản như sau:
 - Nếu bạn muốn thay đổi Số tài khoản của cùng một Ngân hàng thì bạn liên hệ trực
   tiếp với Ngân hàng nơi bạn mở tài khoản để thực hiện thay đổi số tài khoản nộp
   thuế điện tử. Sau đó Ngân hàng sẽ truyền dữ liệu số tài khoản mới sang hệ thống
   NTĐT.
 - Nếu bạn muốn thay đổi Số tài khoản từ Ngân hàng này sang Số tài khoản của
   Ngân hàng khác để thực hiện NTĐT thì bạn cần hủy tài khoản tại ngân hàng bạn
   không muốn sử dụng, sau đó đăng ký tài khoản tại ngân hàng bạn muốn NTĐT.