Tôi ký tờ khai Hải Quan thì báo lỗi “Thực hiện không thành công, mã lỗi A0036”    11:52 | 05/11/2016
Trả lời: 
Do bạn chưa chọn đúng hạn sử dụng Chữ ký số đã đăng ký với Hải Quan, bạn vui lòng kiểm tra và chọn đúng hạn sử dụng đã đăng ký, sau đó thực hiện ký lại tờ khai.