Tôi được phép thay đổi những thông tin nào trên ứng dụng NTĐT?    15:50 | 31/07/2015
Trả lời:
Bạn được phép thay đổi những thông tin sau:
 - Điện thoại
 - Thư điện tử
 - Số serial chứng thư số