Làm thể nào để Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử?    15:57 | 31/07/2015
Trả lời:
Bạn không thể ngừng hẳn dịch vụ NTĐT mà chỉ có thể Ngừng dịch vụ Nộp thuế điện tử với từng ngân hàng thương mại đã đăng ký. Các bước để đăng ký Ngừng như sau:
 - Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử
 - Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Đăng ký Ngừng
Chọn Ngân hàng muốn ngừng dịch vụ NTĐT
Chọn hoặc nhập Lý do ngừng dịch vụ
Bước 3: Bấm Đăng ký ngừng và thực hiện Ký và Hoàn Thành để ngừng dịch vụ
  NTĐT với ngân hàng đã lựa chọn.