Gửi giấy nộp tiền báo lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư thì phải xử lý như thế nào?    15:46 | 31/07/2015
Trả lời:
Bạn kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong các trường hợp sau không:
 - Số dư tài khoản của bạn sau khi trừ đi tờ khai không đủ hạn mức tối thiểu Ngân
    hàng quy định.
 - Số dư tài khoản của bạn không đủ để nộp thuế.
 - Bạn nộp thuế thành công khi tài khoản của bạn đảm bảo đủ số dư quy định.