Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử    16:32 | 28/06/2021

Bộ Tài chính vừa phê duyệt chủ trương đầu tư (Quyết định số 1194/QĐ-BTC) dự án xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 - 2023.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 494/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xây dựng, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) dự toán triển khai tuân thủ đúng các quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Về nội dung đầu tư, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 23/2021/TT-BTC, bao gồm: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về HĐĐT dành cho người nộp thuế (NNT); Phân hệ xử lý dữ liệu HĐĐT hỗ trợ cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT, HĐĐT có mã và không có mã của cơ quan thuế, thông báo HĐĐT có sai sót, tem điện tử rượu và thuốc lá, các báo cáo và thông báo khác.

Cổng tiếp nhận dữ liệu HĐĐT từ tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT hoặc doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp với cơ quan thuế; Phân hệ quản lý thông tin hỗ trợ kiểm soát đăng ký sử dụng HĐĐT, kiểm tra thông tin và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử; Ứng dụng hỗ trợ NNT tra cứu thông tin về HĐĐT trên điện thoại thông minh; Phân hệ quản lý tin nhắn cung cấp thông tin, thông báo về HĐĐT thông qua dịch vụ tin nhắn trên điện thoại (SMS) cho NNT.

Tổng cục Thuế sẽ triển khai một số công việc khác liên quan tới phần mềm ứng dụng, bao gồm: Nâng cấp, mở rộng các ứng dụng Ký điện tử tập trung ngành Thuế và Dịch vụ thuế điện tử (eTax) đáp ứng việc triển khai HĐĐT; thực hiện cài đặt phần mềm quản lý HĐĐT, ứng dụng Ký điện tử tập trung ngành Thuế và Dịch vụ thuế điện tử (eTax) tập trung tại Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng của Tổng cục Thuế.

Tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ; triển khai phần mềm ứng dụng quản lý HĐĐT, ứng dụng Ký điện tử tập trung ngành Thuế và Dịch vụ thuế điện tử (eTax) cho Tổng cục Thuế, 63 cục thuế, các chi cục thuế trực thuộc.

Theo Thoibaotaichinhvietnam.vn