Tôi muốn thay đổi thông tin liên hệ với bên Ngân hàng đã đăng ký NTĐT thì làm thế nào?    15:55 | 31/07/2015
Trả lời:
Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ của bạn với bên ngân hàng như sau:
 - Bước 1: Bạn đăng nhập tài khoản Nộp thuế điện tử
 - Bước 2: Vào chức năng Tài khoản, chọn Thay đổi thông tin
Ứng dụng NTĐT hiển thị thông tin liên hệ gồm có: điện thoại, thư điện tử, số serial chứng thư số.
 - Bước 3: Bạn thực hiện thay đổi thông tin bằng cách:
   Điện thoại: Cập nhật số điện thoại mới
    Thư điện tử: Cập nhật thư điện tử mới (nếu có)
    Số serial chứng thư số: Sử dụng chức năng Nhập lại số serial nộp thuế, hệ
   thống sẽ tự động lấy số serial mới (nếu có)
 - Bước 4: Bấm Cập nhật và thực hiện Ký và Gửi bản đăng ký thay đổi thông tin
   Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng thương mại.