Tôi không chọn được nội dung kinh tế khi thực hiện lập GNT trên trang nopthue.gdt.gov.vn    10:55 | 05/01/2017
Trả lời:
Bạn thực hiện nhập trực tiếp mã nội dung kinh tế vào cột mã NDKT, sau đó nhập các thông tin khác bình thường.