Chữ ký số được sử dụng trong Nộp thuế điện tử có thể sử dụng Khai thuế qua mạng hay không?    22:52 | 20/07/2015
Trả lời:
Có. Bạn có thể sử dụng Chữ ký số trong NTĐT để kê khai thuế qua mạng, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng hai chữ ký số khác nhau để NTĐT và khai thuế qua mạng.