Bản đăng ký Thay đổi thông tin Nộp thuế điển tử có được gửi đến Ngân hàng thương mại không? Và được gửi đến những ngân hàng nào?    22:56 | 20/07/2015
Trả lời:
Bản đăng ký Thay đổi thông tin NTĐT sẽ được gửi đến Ngân hàng Thương mại và được gửi sang tất cả các ngân hàng mà bạn đã đăng ký NTĐT thành công.