Trong trường hợp nào thì tôi phải thực hiện khai Hải quan?    10:13 | 03/08/2015
Khi doanh nghiệp thực hiện các giao dịch nhập khẩu hàng hóa hay xuất khẩu hàng hóa thì đều phải khai báo Hải quan.