Tôi vào Nộp tờ khai thì không hiển thị nút Chọn tệp tờ khai?    16:31 | 14/11/2016
Trả lời:
  • Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành Win XP/ Win 7/ Win 8, bạn thực hiện bấm vào menu Nộp tờ khai từ 2 đến 3 lần.
  • Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10, bạn thực hiện sử dụng trình duyệt Internet Explorer 32 bit bằng cách truy cập My computer\C:\Program file (x86)\Internet Explorer.
Lưu ý: Bạn sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện kê khai.