Tôi đăng ký Nộp thuế điện tử với thông tin sai thực tế thì phải làm như thế nào?    08:47 | 01/08/2015
Trả lời:
Có 2 trường hợp đăng ký sai thông tin như sau:
 - Nếu bạn đăng ký nhầm Ngân hàng: Bạn có thể không cần hủy Ngân hàng mà bạn
   đã đăng ký nhầm, nhưng hàng tháng bạn sẽ mất phí duy trì tài khoản tại Ngân
   hàng đó.
 - Trong trường hợp bạn muốn hủy thì đến chi nhánh Ngân hàng gần nhất và gửi
   công văn Hủy để Chi nhánh ngân hàng có căn cứ từ chối đăng ký của bạn. Nếu
   bạn đã gửi bản đăng ký tại Chi nhánh ngân hàng nhưng bị sai thông tin (email,
   số điện thoại) và muốn hủy đăng ký để thực hiện đăng ký lại: bạn liên hệ trực
   tiếp với Chi nhánh ngân hàng gần nhất để Chi nhánh hỗ trợ hủy đăng ký.