Thông tin trường “Số tài khoản” trong phần Đăng ký Nộp thuế điện tử khai báo như thế nào?    11:02 | 29/12/2015
Trả lời:
Số tài khoản chính là số tài khoản của bạn tại Ngân hàng thương mại nơi bạn muốn đăng ký thực hiện nộp thuế.
Bạn có thể nhập nhiều số tài khoản và phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy ";"
Lưu ý: Trường “Số tài khoản” không bắt buộc nên bạn có thể điền hoặc không điền (không cho phép dùng ký tự đặc biệt)