Khi gửi Giấy nộp tiền thành công sẽ có bao nhiêu Chữ ký số? Đó là những Chữ ký số của đơn vị nào?    15:46 | 31/07/2015
Trả lời:
Giấy nộp tiền được hạch toán thành công bên Ngân hàng sẽ hiển thị 03 Chữ ký số, bao gồm:
 - Chữ ký số của Doanh nghiệp
 - Chữ ký số của TCT
 - Chữ ký số của Ngân hàng