Có thể In Giấy nộp tiền bằng những cách nào?    15:50 | 31/07/2015
Trả lời:
Có thể In Giấy nộp tiền bằng những cách thức sau:
 - Vào chức năng Tra cứu chọn Tra cứu GNT, tìm kiếm GNT theo tiêu chí mong
   muốn, chọn Chi tiết, sau đó sử dụng chức năng In GNT.
 - Vào chức năng Tra cứu chọn Tra cứu GNT, tìm kiếm GNT theo tiêu chí mong
​   muốn, chọn Tải về, sử dụng phần mềm iTaxViewer đọc file XML GNT và thực hiện
   In GNT.
 - Thực hiện In phục hồi GNT tại chi nhánh Ngân hàng nơi bạn thực hiện nộp thuế.
Sau khi đã thực hiện theo hướng dẫn ở trên nếu không đựơc, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây.